НовиниФорумЗв'язок
Інтернет-портал Наукового товариства інвалідів «Інститут соціальної політики»
Інститут соціальної політики

Актуальна інформація


Проблеми корекційної освіти

 

( Із доповіді Міністра освіти і науки України С.М.Ніколаєнка

на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 року  «Освіта в інноваційному поступі суспільства»)

 

Для дітей з інвалідністю, стан здоров`я яких унеможливлює навчання і виховання у школах на загальних підставах, діють спеціальні школи (школи-інтернати), навчально-виховні комплекси, навчально-реабілітаційні центри, спеціальні класи в загальноосвітніх школах.

На сьогодні спеціальну освіту здобувають 54,1 тис. дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, у 396 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах, з яких 336 – спеціальні загальноосвітні школи-інтернати та 60 - спеціальні школи з продовженим днем. 6,3 тис. дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, навчаються у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл.

Нині в Україні відзначається тенденція щодо розширення мережі навчальних закладів спеціального призначення з продовженим днем за рахунок зменшення загальної кількості шкіл-інтернатів.

З урахуванням світових тенденцій у розвитку системи загальної середньої освіти все більш важливу роль відіграють інтеграційні процеси. На сучасному етапі інтеграція проявляється у різноманітних формах спільного навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку та їх здорових однолітків.

Так, статистичні дані свідчать про щорічне зменшення в середньому на 1,5 тис. чол. вихованців інтернатних закладів. Якщо їх у 2001/2002 навчальному році було 60,5 тис. чол., то у 2005/2006 навчальному році кількість вихованців інтернатних закладів становила лише 54,1 тис. чол.

 Разом з тим, за оперативними даними, до 70 тисяч дітей з особливостями психофізичного розвитку навчаються у загальноосвітніх школах, де навчальний процес орієнтований на дитину, яка нормально розвивається.

Більшість цих дітей – діти з проблемами розумового розвитку, сенсорними порушеннями (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором). Невідповідність форм і методів педагогічного впливу на таких дітей без урахування особливостей їх психофізичного розвитку може створювати передумови для формування у них соціально-психологічної дезадаптації, девіантної поведінки.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває організація учням з порушеннями розвитку, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, своєчасного системного психолого-педагогічного супроводу, оскільки, наприклад, діти з розумовою відсталістю потребують постійного піклування з боку дорослих, індивідуальної допомоги в процесі засвоєння знань, умінь і навичок. З іншого боку, учні з порушеннями зору та слуху, у яких збережений інтелект, зможуть оволодіти програмними знаннями, уміннями і навичками лише за умови спеціального формування способів навчально-пізнавальної діяльності, виходячи з особливостей сприймання.

Враховуючи такий своєрідний склад учнівських контингентів, органи управління освіти і науки Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Львівської областей налагодили співпрацю психолого-медико-педагогічних консультацій із загальноосвітніми навчальними закладами, де навчаються діти, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, для отримання консультативно-методичної допомоги щодо особливостей розвитку, адекватних форм і методів навчання учнів з особливими освітніми потребами, забезпечення їх диференційованого всеобучу.

Насамперед, керівники та педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів повинні знати особливості якісного складу учнівських контингентів. Це дозволить конкретно впливати на попередження причин низької успішності, не відвідування уроків, охорону фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців). Але у ряді областей, таких як Житомирська, Закарпатська, Вінницька, Донецька, не приділяється належної уваги вирішенню вищеназваної проблеми.

Міністерство освіти і науки України передбачає подальший розвиток системи загальної середньої освіти шляхом створення мережі навчально-реабілітаційних центрів для дітей з інвалідністю як типу загальноосвітнього навчального закладу, запровадження інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом унесення відповідних змін до законодавства у галузі освіти.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.12.2005 № 691 “Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю” місцевим органам управління освітою доручено забезпечити належні житлово-побутові умови учням та студентам з обмеженими фізичними можливостями, насамперед тих, які пересуваються в інвалідних візках, та які проживають у гуртожитках навчальних закладів, забезпечити їм безперешкодний доступ до навчальних та інших приміщень.

Згаданим вище наказом при підготовці фахівців за напрямом “Педагогічна освіта” передбачено вивчення курсу “Основи корекційної педагогіки”. Органам управління освітою необхідно передбачити відповідну курсову підготовку педагогічних працівників, які працюють з дітьми з порушеннями розвитку, консультативну роботу з батьками.

В рамках реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, видано навчальні програми для підготовчого-першого класів за новим змістом та структурою, передано видавництвам навчальні програми для 2-4-х класів.

До переліку навчальної літератури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів у 2006 році, що може видаватися за державним замовленням, включено 92 назви підручників та навчальних посібників для дітей з інвалідністю.

З метою раціонального освоєння коштів, виділених Державним бюджетом України у 2006 році на придбання корекційного обладнання дітям з інвалідністю, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, наказом міністерства затверджено Базовий перелік корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н  А  К  А  З

м. Київ

02.12.2005р.                                                                                                      № 691

Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю

На виконання Указів Президента України від 01.06.2005 р. № 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями", від 04.07.2005 р. № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти в Україні", з урахуванням рекомендацій засідання Ради з питань освіти інвалідів при Міністерстві освіти і науки України та Міністерстві пращ та соціальної політики України 22 листопада 2005 року, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів міністерства:

1.1. При плануванні роботи на 2006 рік передбачити конкретні заходи щодо     удосконалення     організаційно-правового, науково-методичного забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами.

1.2. Здійснювати   організаційно-методичне   керівництво   діяльністю органів управління освіти і науки щодо модернізації навчально-матеріальної бази загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів для забезпечення особливих освітніх потреб дітей та молоді з інвалідністю (постійно).

2. Департаменту    загальної    середньої    та    дошкільної    освіти (Полянський П.Б.):

2.1. Створити авторські колективи з розроблення підручників на основі Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції  фізичного  та  (або)  розумового  розвитку  (спільно  з  Науково-методичним    центром    середньої    освіти    (Завалевський    Ю.І.)    -    до 01.03.2006 р.).

2.2. Увійти з клопотанням до Президії Академії педагогічних наук України  щодо  включення  до  тематики  науково-пошукових  досліджень системну розробку та апробацію комплексного  психолого-педагогічного супроводу дітей з тяжкими порушеннями розвитку - з аутизмом, тяжкою та глибокою    формами    розумової    відсталості,     сліпоглухих;     створення лабораторії вивчення жестової мови у системі освіти осіб з порушеннями слуху (до 20 12.2005 р.).

2.3. Відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"  внести  зміни  до  нормативних  документів,   що  регламентують діяльність     відповідних     загальноосвітніх     навчальних     закладів     (до 01.12.2006 р., за окремим графіком).

3. Науково-методичному     центру     загальної     середньої     освіти (Завалевський Ю.І.) розробити методичні рекомендації щодо особливостей викладання окремих предметів, організації корекційно-розвиткової роботи у підготовчому, 1-4-у класах спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами (до 01.06.2006 р.).

4. Департаменту    професійно-технічної    освіти    (Десятов    Т.М.) продовжити роботу щодо  створення у  професійно-технічних  училищах спеціальних груп для навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або)  розумового  розвитку,  за відповідними  професіями  з  урахуванням
характеру захворювання (постійно).

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):

5.1.  Вивчити питання щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників, які працюють з дітьми та дорослими з обмеженими можливостями здоров'я, на базі Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова (до 01.06.2006 р.).

5.2. Спільно    з    Науково-методичним    центром    вищої    освіти (Левківський К.М.) при підготовці фахівців за напрямом "Педагогічна освіта" передбачити   вивчення   предмету   "Основи   корекційної   педагогіки"   (з 01.09.2006 р.).

5.3.  Вивчити питання про запровадження спеціальності "Корекційно- реабілітаційна   освіта"   у  вищих   навчальних   закладах,   які   здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна освіта" (до 01.06.2006 р.).

5.4.    Створити   Науково-методичний   центр   освіти   та   соціальної реабілітації   осіб   з   інвалідністю   як   структурний   підрозділ   Інституту корекційної    педагогіки    та    психології    Національного     педагогічного університету ім. М. Драгоманова (до 01.06.2006 р.).

6.   Науково-методичному центру розробки та виробництва засобів навчання (Ханюк Т.О.):

6.1. Розробити перелік наочно-дидактичного, навчально-реабілітаційного обладнання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумово відсталих, з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку (до 01.03.2006 р.);

6.2. Передбачити у плані роботи на 2006 рік розроблення для зазначених загальноосвітніх навчальних закладів наочно-дидактичних матеріалів з урахуванням особливостей пізнавальної діяльності учнів (вихованців).

7. Інституту навчальної літератури (Манюк Л.В:) передбачити видання необхідної   навчальної   літератури   для   учнів,   які   потребують   корекції фізичного та (або) розумового розвитку (постійно).

8.   Міністерству  освіти* Автономної Республіки Крим,  управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій:

8.1.  У процесі підготовки загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі інтернатного типу), професійно-технічних, вищих навчальних закладів до нового 2006/2007 навчального року вжити заходів щодо забезпечення безперешкодного   доступу   до   навчальних   та   інших   приміщень   учнів (вихованців),   студентів   з  урахуванням  особливостей   їх  психофізичного розвитку.

8.2. Встановити постійний контроль за дотриманням встановленого порядку   замовлення   у   достатній кількості спеціальних  підручників, навчальних  програм,    наочно-дидактичних    посібників  для  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з урахуванням перспективних потреб; забезпечити адресний розподіл доставленої на місця виданої навчально-методичної літератури спеціального призначення.

8.3. Посилити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо вирішення питання подальшого навчання   або   працевлаштування   випускників   з   особливими   освітніми потребами загальноосвітніх (в т.  ч.  інтернатних), професійно-технічних, вищих навчальних закладів (постійно).

8.4. Запровадити  щорічне обговорення на  серпневих конференціях педагогічних   працівників   стану   забезпечення   права   дітей   та   осіб   з інвалідністю на якісну освіту, соціально-трудову реабілітацію через призму діяльності    органів    управління    освітою,    керівників    загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, залучивши до участі у конференціях керівників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, наукових установ, підприємств та організацій.

8.5. Інформацію   про   виконану   роботу   надіслати   департаменту загальної середньої та дошкільної освіти до 01.10.2006 року.

9. Опублікувати цей   наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

10.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр                                                                                     С.М.Ніколаєнко


 

 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИB В.В. ПУТИНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.М. ФРАДКОВУ

ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПРИ

ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д.А. МЕДВЕДЕВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СМ. МИРОНОВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б.В. ГРЫЗЛОВУ

СЕКРЕТАРЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЬ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.П. ВЕЛИХОВА

 

ОБРАЩЕНИЕ

 

 Мы, представители общественных организаций инвалидов и ро­дителей детей-инвалидов, учёные, специалисты и педагоги, рабо­тающие в области коррекционного образования, обращаемся к вам в связи с глубокой обеспокоенностью, вызванной нарастающей е нашей стране дискриминацией в области образования детей и мо­лодёжи с ограниченными возможностями здоровья.

 

Россия одна из немногих развитых стран, в которой отсут­ствует антидискриминационный закон, обеспечивающий право граж­дан с ограниченными возможностями здоровья на специальное образование. В США такой закон принят в 1975 г., в Швеции в 1980 г., в Нидерландах в 1985 г., а в Великобритании были принять

 

Акты об образовании в 1985 1991 гг. В нашей стране подобный законопроект «Об образовании лиц с ограниченными возможностя­ми здоровья» существует уже более 10 лет. Мы знаем, что ещё в январе 2001 года Президент России В.В. Путин дал поручение сво­ей администрации согласовать с разработчиками текст этого зако­нопроекта. Однако это поручение Президента выполнено не было, вследствие чего закон, ограждающий людей с ограниченными воз­можностями здоровья от дискриминации в области образования, в России так и не принят.

 

В ходе последних реорганизаций Министерства образования Российской Федерации было ликвидировано подразделение (сна­чала управление, а затем отдел), ведающее специальным школьным и профессиональным коррекционным образованием. По приме­ру Федерального Министерства органы образования субъектов Российской Федерации стали ликвидировать и «сокращать» свои управления и отделы специального (коррекционного) образования. Таким образом, в нашем государстве отсутствует управленческая структура, заинтересованная в развитии образования для людей с ограниченными возможностями здоровья и, соответственно, обес­печивающая качество образования для этой категории граждан.

 

Читати далі...

   Компьютерные курсы
© Авторські права НТІ «Інститут соціальної політики». Інтернет-портал створено за підтримки Київстар Дж.Ес.Ем. Освіта та наукова діяльність | Професійна реабілітація, працевлаштування | Законодавство | Додайте новини | Архів новин | Довідкова інформація | Періодичні видання | Консультація | Дошка знайомств | Інтелектуальні види спорту для інвалідів | Творчість | Web-ресурси | Безбар`єрність | Актуальні новини |
Створення та підтримка ClearDesignStudio